Slovesá

Zvoliť správny slovesný čas a vedieť sloveso následne časovať môže byť v angličtine ošemetnou záležitosťou. Kliknite na jednotlivé slovesné časy, aby ste si prečítali, ako ich formovať a používať, alebo zvoľte čas, aby ste videli celý zoznam existujúcich časov. 

Prítomné časy v angličtine Príklady
Prítomný čas jednoduchý  They walk home.
Prítomný čas priebehový They are walking home.
Minulé časy v angličtine  
Minulý čas jednoduchý Peter lived in China in 1965.
Minulý čas priebehový I was reading when she arrived.
Predprítomné časy v angličtine  
Predprítomný čas jednoduchý I have lived here since 1987.
Predprítomný čas priebehový I have been living here for years.
Predminulý čas jednoduchý We had been to see her several times before she visited us.
Predminulý čas priebehový He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Predbudúci čas jednoduchý We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Predbudúci čas priebehový By the end of your course, you will have been studying for five years.
Budúce časy v angličtine  
Budúci čas jednoduchý They will go to Italy next week.
Budúci čas priebehový I will be travelling by train.
Kondicionály v angličtine  
Nultá podmienková veta If ice gets hot it melts.
Prvá podmienková veta If he is late I will be angry.
Druhá podmienková veta If he was in Australia he would be getting up now.
Tretia podmienková veta She would have visited me if she had had time.
Zmiešaná podmienková veta I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
-ing tvary v angličtine  
Slovesné podstatné meno I like swimming.
Prítomné príčastie She goes running every morning.
Neurčitky  
Trpný rod