Predminulý čas jednoduchý

Funkcie predminulého času jednoduchého

Predminulý čas jednoduchý sa vzťahuje k času pred terajškom. Používa sa za účelom ujasnenia, že v minulosti sa stala jedna udalosť pred druhou udalosťou. Nezáleží na tom, ktorá z udalostí je spomenutá skôr - tento čas ujasňuje, ktorá sa stala skôr.

V uvedených príkladoch sú Udalosti A, ktoré sa stali skôr, a Udalosti B, ktoré sa stali až druhé:

Udalosť A Udalosť B
John had gone out when I arrived in the office.
Udalosť A Udalosť B
I had saved my document before the computer crashed.
Udalosť B Udalosť A
When they arrived we had already started cooking.
Udalosť B Udalosť A
He was very tired because he hadn't slept well.

Tvorenie predminulého času jednoduchého

Anglický predminulý čas jednoduchý sa skladá z dvoch častí: sloveso to have (had) v minulom čase + minulé príčastie hlavného slovesa.

Podmet had minulé príčastie
Kladné
She had given
Záporné
She hadn't asked.
Opytovacie
Had they arrived?
Opytovacie záporné
Hadn't you finished?
To decide, predminulý čas jednoduchý
Kladné Záporné Otázka
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

Predminulý čas jednoduchý + just

'Just' sa používa s predminulým časom jednoduchým pri odvolávaní sa na udalosť, ktorá sa stala len krátku chvíľu pred terajškom, napr.

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.