Predprítomný čas jednoduchý

Definícia predprítomného času jednoduchého

Predprítomný čas jednoduchý sa používa pre vyjadrenie spojitosti medzi prítomnosťou a minulosťou. Čas činnosti je predtým, ale bez bližšieho určenia, a zaujíma nás viac výsledok, ako samotná činnosť.

POZOR! Možno vo vašom jazyku existuje slovesný čas s podobným tvarom, ale význam bude pravdepodobne ODLIŠNÝ.
Predprítomný čas jednoduchý opisuje
 • Činnosť alebo situáciu, ktorá začala v minulosti a pokračuje v prítomnosti. I have lived in Bristol since 1984 (= a stále bývam.)
 • Činnosť vykonaná v období, ktoré zatiaľ neskončilo. She has been to the cinema twice this week (= a týždeň ešte neskončil.)
 • Opakovaná činnosť v bližšie neurčenom období v minulosti alebo prítomnosti. We have visited Portugal several times.
 • Činnosť, ktorá bola dokončená len veľmi nedávno, použitie slova 'just'. I have just finished my work.
 • Činnosť, ktorej čas je nepodstatný. He has read 'War and Peace'. (= je podstatný výsledok jeho čítania)

Poznámka: Ak chceme uviesť podrobnosti ohľadom kedy, kde a kto, použijeme minulý čas jednoduchý. Prečítajte si viac o voľbe medzi predprítomným a prítomným časom jednoduchým.

Činnosti, ktoré začali v minulosti a pokračujú do prítomnosti
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Keď obdobie, na ktoré sa odvolávame, zatiaľ neskončilo
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Opakované činnosti v bližšie neurčenom období medzi minulosťou a prítomnosťou
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Činnosť dokončená len veľmi nedávno (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Pokiaľ presný čas trvania činnosti nie je dôležitý alebo známy
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Prečítajte si viac o používaní predprítomného času so slovami "ever", "never", "already", and "yet", a o používaní predprítomného času so slovami "for" a "since".

Tvorenie predprítomného času jednoduchého

Tvar slovesa v predprítomnom čase jednoduchom sa skladá z dvoch častí : vhodný tvar pomocného slovesa to have (prítomný čas), plus minulé príčastie hlavného slovesa. Minulé príčastie pravidelného slovesa je tvorené nasledovne: základ+ed, napr. played, arrived, looked. Tvary nepravidelných slovies nájdete v Tabuľke nepravidelných slovies v kapitole s názvom 'Slovesá'.

Kladné
Podmet to have minulé príčastie
She has visited.
Záporné
Podmet to have + not minulé príčastie
She has not (hasn't) visited.
Opytovacie
to have podmet minulé príčastie
Has she visited?
Záporné opytovacie
to have + not podmet minulé príčastie
Hasn't she visited?
To Walk, predprítomný čas jednoduchý
Kladné Záporné Opytovacie
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?