Predprítomný čas + ever, never, already, yet

Ever

Príslovky ever a never vyjadrujú neidentifikovaný čas pred terajškom (Have you ever visited Berlin?)'Ever' a 'never' sa vždy nachádzajú pred hlavným slovesom (minulé príčastie). Ever sa používa

V otázkach
Príklady

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

V negatívnych otázkach
Príklady

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

V negatívnych vetách použitím nothing+ever alebo nobody+ever
Príklady

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Spolu s 'The first time'
Príklady

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never znamená at no time before now a je to to isté ako not ..... ever: (I have never visited Berlin)

POZOR! Never a not sa nesmú používať spolu

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already sa vzťahuje k činnosti, ktorá sa stala bližšie nešpecifikovaný čas pred terajškom. Naznačuje, že opakovanie nie je potrebné. 

Príklady

I've already drunk three coffees this morning. (= and you're offering me another one!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Tiež sa používa v otázkach ako:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already sa môže umiestniť pred hlavné sloveso (minulé príčastie), alebo na koniec vety:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet sa používa v záporných vetách a otázkach a znamená (not) in the period of time between before now and now, (not) up to and including the present. Yet zvyčajne nájdeme na konci vety.

Príklady

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet