Neurčitok

Tvorenie neurčitku

Neurčitok predstavuje základný tvar slovesa. Keď v angličtine rozprávame o neurčitku, zvyčajne sa odvolávame na prítomný neurčitok, ktorý je najbežnejší. Existujú však ďalšie štyri formy neurčitku: predprítomný neurčitok, predprítomný priebehový neurčitok, priebehový neurčitok a pasívny neurčitok.

Prítomný neurčitok má dva tvary:

 • to-neurčitok = to + základ
 • nulový neurčitok = základ

Základ prítomného neurčitku je slovesný tvar, ktorý nájdete v slovníku.

To-Neurčitok Nulový neurčitok
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

Záporný neurčitok sa vytvorí umiestnením not pred akýkoľvek tvar neurčitku.

Príklady
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

Funkcie to-neurčitku

To-neurčitok sa používa v mnohých vetných konštrukciách a zvyčajne vyjadruje účel niečoho alebo názor niekoho na niečo. To-neurčitok sa používa spolu s veľkým množstvom rozličných slovies. Pozrite si nasledujúci odkaz, ktorý je o slovesách, za ktorými sa nachádza neurčitok.

To-neurčitok, ktorý vyjadruje účel alebo zámer nejakej činnosti

V tomto prípade má to rovnaký význam ako in order to alebo so as to.

Príklady
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
To-neurčitok ako podmet vo vete

Toto je formálne použitie a je oveľa bežnejšie v písomnej ako hovorovej angličtine.

Príklady
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
To-neurčitok, ktorý uvádza, na čo môže byť alebo bude niečo použité

V tomto prípade bude za to-neurčitkom umiestnené podstatné meno alebo zámeno.

Príklady
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
To-neurčitok po prídavným menách

Existuje bežný spôsob použitia to-neurčitku s prídavným menom. Tieto frázy sú tvorené nasledovne:
podmet + to be + prídavné meno + (for/of someone) + to-neurčitok + (zvyšok vety)

Podmet + to be + prídavné meno (+ for/of someone) + to-neurčitok (+ zvyšok vety)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
To-neurčitok pri komentovaní alebo posudzovaní

Pre použitie to-neurčitku pri komentovaní alebo posudzovaní bude vzorec nasledovný:
Podmet + to be + fráza s podstatným menom + to-neurčitok

Podmet + to be + noun phrase + to-neurčitok
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
To-neurčitok s príslovkami

To-neurčitok sa často používa s príslovkami too a enough na vyjadrenie nášho dôvodu spokojnosti alebo nespokojnosti. Too enough sa umiestni pred alebo za prídavné meno, príslovku, alebo podstatné meno, ktoré modifikujú rovnakým spôsobom, ako by to robili bez to-neurčitku. Za nich umiestňujeme to-neurčitok, ktorý vysvetľuje dôvod, prečo je množstvo nadmerné, postačujúce alebo nepostačujúce. Zvyčajne to-neurčitok a všetko, čo nasleduje, môže byť odstránené, čím zostane veta, ktorá je stále gramaticky správna.

Príklady
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
To-neurčitok s opytovacími slovami

Slovesá ask, decide, explain, forget, know, show, tell a understand môžu byť nasledované opytovacími slovami, ako where, how, what, who a when + to-neurčitok.

Príklady
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

Funkcie nulového neurčitku

Nulový neurčitok po pomocných slovesách
Príklady
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
Nulový neurčitok po slovesách vnímania

Pri slovesách vnímania je vzor nasledovný: sloveso + predmet + nulový neurčitok

Príklady
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
Nulový neurčitok po slovách 'make' a 'let'
Príklady
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
Nulový neurčitok po výraze 'had better'
Príklady
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
Nulový neurčitok s "why"

Opytovacie slovo why je nasledované nulovým neurčitkom pri vytváraní návrhov

Príklady
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?