Predprítomný neurčitok

Predprítomný neurčitok sa zvyčajne nachádza v tretej podmienkovej vete, ako súčasť predprítomného podmieňovacého spôsobu, hoci môže byť použitý aj inde. Predprítomný neurčitok sa tvorí nasledovne:
to have + minulé príčastie

Tak, ako pri prítomnom neurčitku, existujú situácie, kde je potrebný nulový tvar predprítomného neurčitku, takže slovo to môže byť vynechané. Toto sa deje takmer po všetkých pomocných modálnych slovesách a aj v iných situáciách, kde je potrebný nulový neurčitok.

Príklady
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.