Predprítomný priebehový neurčitok

Predprítomný priebehový neurčitok sa používa pre vyjadrenie pokračujúcej, ale práve skončenej činnosti, kde sloveso musí byť nasledované neurčitkom. Predprítomný priebehový neurčitok sa tvorí nasledovne:
to have been + prítomné príčastie

Tak, ako pri prítomnom neurčitku, existujú situácie, kde je potrebný nulový tvar predprítomného neurčitku, takže slovo to môže byť vynechané. Toto sa deje takmer po všetkých pomocných modálnych slovesách a aj v iných situáciách, kde je potrebný nulový neurčitok.

Príklady
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.