Prítomné príčastie

Prítomné príčastie väčšiny slovies má tvar základ+ing. Používa sa v rozličných prípadoch.

Prítomné príčastie ako časť priebehového tvaru slovesa
Príklady
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
Prítomné príčastie po slovesách pohybu a pozície

Tento tvar je užitočný najmä so slovesom to go.

Príklady
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
Prítomné príčastie po slovesách vnímania 

Vzor tohto použitia je nasledovný: sloveso + predmet + prítomné príčastie. Existuje rozdiel vo význame, ak takáto veta obsahuje skôr nulový infinitív, ako príčastie. Neurčitok sa viaže ku dokončenej činnosti, zatiaľ čo prítomné príčastie k prebiehajúcej činnosti.

Príklady
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
Prítomné príčastie ako prídavné meno
Príklady
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
Prítomné príčastie so slovesami spend a waste

Vzor tohto použitia je nasledovný: sloveso + vyjadrenie času/peňazí + prítomné príčastie.

Príklady
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
Prítomné príčastie so slovesami catch a find

Vzor tohto použitia je nasledovný: sloveso + predmet + prítomné príčastie. Použité s catch sa prítomné príčastie vždy vzťahuje k činnosti, ktorá vyvoláva mrzutosť alebo hnev. Netýka sa to použitia s find, ktoré nie je citové.

Príklady
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
Prítomné príčastie dvoch činností súčasne

Ak sa dve činnosti vyskytnú v rovnaký čas a sú vykonávané rovnakou osobou alebo vecou, môžeme použiť prítomné príčastie na opis jednej z nich. Ak jedna činnosť veľmi rýchlo nasleduje za druhou a vykonáva ich ten istý človek alebo vec, môžeme vyjadriť prvú činnosť použitím prítomného príčastia.

Príklady
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
Prítomné príčastie pri vysvetľovaní dôvodu

Prítomné príčastie môže byť použité namiesto frázy začínajúcej s as, since, alebo because. Pri tomto použití príčastie vysvetľuje príčinu alebo dôvod činnosti.

Príklady
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.