Gerundium (slovesné podstatné meno)

Gerundium vyzerá presne tak isto, ako prítomné príčastie, ale je užitočné pochopiť rozdiel medzi nimi dvoma. Gerundium má vždy rovnakú funkciu ako podstatné meno (hoci vyzerá ako sloveso). Niektoré použitia gerundia nájdete uvedené nižšie. Slovesá, ktoré sa umiestňujú za gerundium nájdete na samostatnej stránke.

Gerundium ako podmet vo vete
Príklady
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
Gerundium ako doplnok slovesa 'to be'
Príklady
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Gerundium po predložkách

Keď po slovese prichádza predložka, musíme použiť gerundium. Platí to aj pri niektorých výrazoch končiacich s predložkou, napríklad výraz in spite of & there's no point in.

Príklady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Gerundium po frázových slovesách

Frázové slovesá sú tvorené zo slovesa + predložky alebo príslovky.

Príklady
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Niektoré frázové slovesá obsahujú slovo "to" v pozícií predložky, napríklad to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, & to be used to. Je dôležité rozlíšiť, že slovo "to" je v týchto prípadoch predložka, pretože za ním prichádza gerundium. Nie je súčasťou neurčitkovej formy slovesa. Môžete si overiť, či je "to" predložka alebo súčasť neurčitku. Ak je možné umiestniť zámeno "it" po slove "to" a vytvoriť tak zmysluplnú vetu, potom slovo "to" je predložka a musí za ním prísť gerundium.

Príklady
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Gerundium v zložených podstatných menách

V zložených podstatných menách s použitím gerundia je jasné, že plní úlohu podstatného mena, nie slovesa v priebehovom čase. Napríklad výraz "swimming pool" znamená bazén, v ktorom sa pláva, nie je to bazén, ktorý pláva.

Príklady
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Gerundium po niektorých výrazoch

Gerundium je nevyhnutná po výrazoch can't help, can't stand, to be worth, & it's no use.

Príklady
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.