Slovesá nasledované gerundiom

Gerundiun sa zvyčajne používa po obvykle nie veľkom množstve slovies. Tie najdôležitejšie z nich sú uvedné nižšie. Všetky tieto slovesá môžu by nasledované podstatnými menami namiesto gerundií. Nezabudnite, že gerundium vždy plní vo vete úlohu podstatného mena. Niektoré z týchto slovies môžu byť tiež nasledované vedľajšou vetou začínajúcou s "than". Slovesá, ktoré potrebujú dodatočné vysvetlenie ich použitia sa nachádzajú na ďalších stránkach, ku ktorým vedú jednotlivé linky. 

Slovesá, ktoré môžu byť nasledované podstatnými menami alebo gerundiom
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Príklady
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Slovesá, ktoré môžu byť nasledované podstatnými menami, gerundiami, alebo vedľajšími vetami začínajúcimi s "that"
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Príklady
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Niektoré slovesá môžu byť nasledované gerundiom alebo neurčitkom. V takom prípade bude význam oboch rovnaký pre niektoré slovesá, ale odlišný pre iné. Na nasledujúcich stránkach nájdete slovesá, za ktorými môže nasledovať gerundium alebo neurčitok s rovnakým významomslovesá, za ktorými môže nasledovať neurčitok alebo gerundium s odlišným významom.