Použitie slova "Suggest"

Suggest môže byť použité tromi rozličnými spôsobmi s rovnakým alebo podobným významom. Môže byť trochu náročnejšie osvojiť si konštrukciu vety, preto je dôležité dávať pozor na detaily. Suggest môže byť nasledované priamo gerundiom alebo privlastňovacím prídavným menom + gerundium v prípade, keď sa gerundium nevzťahuje k podmetu vety. 

Príklady
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest môže byť tiež nasledované that + podmet + should + sloveso, ale v týchto vetách môže byť that should vynechané, čím podmet zostane priamo za slovesom suggest.

Príklady
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest môže byť tiež nasledované podstatným menom, pokiaľ je význam jasný z kontextu.

Príklady
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Nakoniec, suggest môže byť nasledované opytovacím slovom + neurčitok.

Príklady
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.