Prítomný čas jednoduchý

Prítomný čas jednoduchý je jeden z niekoľkých foriem prítomného času v angličtine. Používa sa pre opis zvykov, nemeniacich sa situácií, všeobecných právd a pevných dohôd. Prítomný čas jednoduchý má jednoduchú formu. Stačí použiť základný tvar slovesa: (I take, you take, we take, they take) Pri 3. osobe jednotného čísla sa pridáva koncovka -s. (he takes, she takes)

Prítomný čas jednoduchý sa používa:

 • Pre vyjadrenie zvykov, všeobecných právd, opakovaných činností a nemeniacich sa situácií, emocií a prianí:
  I smoke (zvyk); I work in London (nemeniaca sa situácia); London is a large city (všeobecná pravda)
 • Dať inštrukcie alebo smer:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • Pre vyjadrenie pevných dohôd v prítomnosti alebo budúcnosti:
  Your exam starts at 09.00
 • Pre vyjadrenie sa o budúcnosti, po niektorých spojkách: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Pozor! Prítomný čas jednoduchý sa nepoužíva pre vyjadrenie činností, ktoré sa dejú teraz.

Príklady

 • Na zvyky
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Na opakované činnosti a zvyky
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Na všeobecné pravdy
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Na inštrukcie alebo smery
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Na pevné dohody
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Na vyjadrenie sa o budúcnosti
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Tvorenie prítomného času jednoduchého: to think

Kladné Opytovacie Záporné
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Poznámky ohľadom prítomného času jednoduchého, tretia osoba jednotného čísla

 • V tretej osobe jednotného čísla sloveso vždy končí na -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • Záporné a opytovacie vety používajú DOES (= v tretej osobe je to pomocné sloveso 'DO') + plus sloveso v neurčitku.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Slovesá končiace -y : v tretej osobe sa -y mení na -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Výnimka: ak je pred -samohláska:
  play --> plays, pray --> prays
 • Pridajte -es ku slovesám končiacim na: -ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Príklady
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.