-ing tvary

Slovesná koncovka -ing je buď prítomným príčastím, alebo slovesným podstatným menom. Tieto dva tvary vyzerajú identicky. Rozdiel je v ich funkcii vo vete.

Prítomné príčastia

Prítomné príčastie je zvyčajne používané ako časť priebehovej formy slovies týkajúcich sa vnímania alebo pohybu, alebo ako prídavné meno.

Prítomné príčastie ako časť priebehového tvaru slovesa

Prítomné príčastie je súčasťou každého tvaru priebehovej formy slovesa (v minulosti, prítomnosti, budúcnosti, v podmieňovaní, atď.). Pomocné sloveso vyjadruje čas, zatiaľ čo prítomné príčastie zostáva nezmenené.

Príklady
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Prítomné príčastie po slovesách vnímania

Prítomné príčastie môže byť použité po slovesách vnímania, a to nasledovným spôsobom: sloveso + predmet + prítomné príčastie.

Príklady
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Prítomné príčastie po slovesách vyjadrujúcich pohyb, činnosť alebo pozíciu za účelom vyjadrenia súčasne prebiehajúcich činností 
Príklady
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Prítomné príčastie ako prídavné meno
Príklady
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Prečítajte si viac o použití prítomného príčastia.

Slovesné podstatné meno (gerundium)

Slovesné podstatné meno má vždy tú istú funkciu ako podstatné meno, hoci vyzerá ako sloveso. Môže byť použité rovnakým spôsobom ako podstatné meno.

Gerundium ako podmet vo vete
Príklady
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Gerundium po predložke
Príklady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Gerundium po konkrétnych špecifických slovesách
Príklady
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Gerundium v počítateľných podstatných menách
Príklady
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Prečítajte si viac o použití gerundia.