EFSET BODOVANIE

EF SET English Certificate a EF SET English Certificate Plus sú hodnotené na stupnici od 0 do 100, čo zahŕňa znalosti ohľadom počúvania a čítania. EFSET Quick English Check je hodnotený na 3-stupňovej stupnici: nízka, stredná a vysoká. Študenti, ktorí absolvujú EF SET alebo EF SET PLUS, získajú body za čítanie na stupnici od 0 do 100, body za počúvanie na stupnici od 0 do 100 a celkové bodovanie tiež od 0 do 100. Sekcie čítania a počúvania EF SET sú pri výpočte hodnotenia na rovnakej úrovni. Celkové hodnotenie EF SET je priemerom bodovania oboch sekcií. 

REFERENČNÁ HODNOTA SKÚŠKY

Výsledky EF SET zodpovedajú úrovniam CEFR a hodnotenie EF SET je ekvivalentné s CEFR. Obe sú rovnako uvedené vo výsledkoch testov. EF SET je štandardizovaný anglický test, ktorý meria všetky úrovne odbornosti s porovnateľnou presnosťou, zatiaľ čo väčšina anglických testov síce meria stredné úrovne presne, ale nedokážu zhodnotiť začiatočníkov ani pokročilých študentov.

Ukázalo sa, že bodovanie EF SET English Certificate Plus korešponduje s bodovacími škálami TOEFL a IELTS. To znamená, že hodnotenie EF SET English Certificate Plus meria schopnosť počúvania a čítania v angličtine rovnako ako tieto ďalšie dva testy.

PLATNOSŤ

Výsledok EF SET má neobmedzenú platnosť a dá sa zverejniť ako anglický certifikát priamo na LinkedIn. Tieto výsledky je možné použiť aj v profesijnom prostredí, v životopisoch alebo na pracovnom pohovore. EF Education First Labs tiež používa anonymné výsledky EF SET na vytvorenie každoročného indexu EF English Proficiency Index.