IELTS PÍSANIE

Sekcia písania IELTS je treťou časťou v rámci IELTS. Táto časť trvá 1 hodinu. Jednotlivé úlohy pri teste z písomnej formy nie sú časované, takže študenti si môžu svoj čas rozdeliť podľa vlastného uváženia. Test písania IELTS môže byť poslednou časťou IELTS, ktorú absolvujete v deň testu, pretože štvrtú časť, hovorenie, možno absolvujete v ten istý alebo aj v iný deň.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

V obidvoch prípadoch testov IELTS je potrebné splniť dve úlohy, pričom požiadavky na dĺžku sú rovnaké, samotné úlohy sa však budú líšiť.

Prvou úlohou v písomnom teste Academic IELTS je graf alebo tabuľka, ktorú musí študent popísať vlastnými slovami. Študentom sa odporúča, aby sa tejto úlohe venovali 20 minút, môžu však pri nej stráviť toľko času, koľko sa rozhodnú. Text musí obsahovať najmenej 150 slov. Druhá úloha pri písaní tejto verzie IELTS je diskusia o probléme alebo vyjadrenie názoru na nejakú vec napísaním textu v rozsahu najmenej 250 slov.

Na teste písania General Training IELTS je prvou úlohou napísať list. Predmet a príjemca listu nebude akademický, napríklad budete písať list prenajímateľovi alebo šéfovi. Rovnako ako v akademickom teste, aj pri prvej úlohe musíte napísať najmenej 150 slov a odporúča sa vám venovať jej 20 minút. Druhou písomnou úlohou je esej. Štruktúrovaným spôsobom budete musieť vyjadriť názor na známu tému, ktorý bude pozostávať z najmenej 250 slov.

BODOVANIE

Časť písania IELTS sa píše ručne. Váš rukopis nie je súčasťou bodovania, ale ak čitateľ nedokáže prečítať, čo ste napísali, bude to hrať proti vám. Do bodovania sa započítava aj pravopis. Počas písania ste povinný používať americký alebo britský pravopis a nesprávne napísané slová budú označené.

Sekcia písania IELTS je hodnotená vyškolenými hodnotiteľmi na stupnici od 0 do 9. Časť písania je pri výpočte celkového výsledku IELTS braná do úvahy rovnako, ako ostatné časti.