IELTS ROZPRÁVANIE

Časť testu IELTS zameraná na rozprávanie prebieha formou rozhovoru tvárou v tvár so skúšajúcim. Rozhovor je nahrávaný a v prípade potreby opätovne prehodnotený. Časť rozprávania testu IELTS je rovnaká pre obe verzie IELTS. Môže sa uskutočniť v ten istý deň ako ostatné časti IELTS, alebo týždeň pred alebo po ukončení testu, v závislosti od testovacieho centra. IELTS ústny test trvá asi 15 minút.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Časť testu IELTS zameraná na rozprávanie sa skladá z troch častí:

1. časť (maximálne 5 minút): Osoba vedúca rozhovor požiada študenta, aby sa predstavil. Môže klásť otázky o známych témach, ako je život, rodina, vzdelávanie, plány, záľuby, atď.

2. časť (maximálne 4 minúty): Študent dostane úlohu vytlačenú na papieri. Na prečítanie a prípravu úlohy má 1 minútu, potom na rozhovor dve minúty. Osoba vedúca rozhovor potom môže klásť otázky.

3. časť (maximálne 5 minút): Osoba vedúca rozhovor a študent diskutujú o konkrétnej veci, zvyčajne o tej istej, ako v 2. časti.

BODOVANIE

Časť testu IELTS zameraná na rozprávanie rovnako ako ostatné IELTS, má hodnotenie na škále 0 až 9. Ústna časť má pri výpočte vášho celkového výsledku IELTS rovnakú váhu ako ostatné časti IELTS.