TOEIC ČÍTANIE

Test čítania s porozumením TOEIC je druhou polovicou testu TOEIC Listening & Reading. Sekcia čítania v teste TOEIC je dlhá 75 minút (dlhšia ako test týkajúci sa počúvania) a skladá sa zo 100 otázok s možnosťou viacerých správnych odpovedí (rovnaký počet ako pri teste počúvania). Sekcia čítania má najnižšie skóre 5 bodov a najvyššie 495 bodov. Skóre za časť čítania TOEIC je možné priradiť úrovniam CEFR od A1 po C1, nie však úrovni C2. Vzhľadom na to, že sa jedná o druhú polovicu testu, je dôležité udržiavať svoje sústredenie.

Test čítania TOEIC nie je možné vykonať bez absolvovania testu počúvania TOEIC v rámci toho istého testovania. Test TOEIC Speaking and Writing je samostatný, preto je ho možné absolvovať počas toho istého testovania alebo v rámci iného testovania.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Rovnako ako test počúvania, aj test čítania TOEIC sa skladá zo 3 častí. Väčšina študentov považuje druhú časť za najjednoduchšiu, ale jeho 3 časti môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa vášho výberu a svoj čas si môžete rozdeliť tak, ako vám to vyhovuje:

1. časť testu čítania TOEIC vyzve študentov, aby vyplnili prázdne miesta v 30 neúplných vetách. Vety sú vytlačené v testovacej brožúre spolu so 4 možnými spôsobmi dokončenia každej vety. Mnoho špecialistov prípravy na TOEIC odporúča rýchlo prejsť 1. časťou testu čítania TOEIC, aby ste odpovedali na otázky, ktoré sa vám zdajú byť jednoduché, a potom sa vrátili k tým, ktoré ste vynechali, aby ste sa nad ich odpoveďami podrobnejšie zamysleli.

2. časť testu čítania TOEIC pozostáva zo 4 textov, pričom v každom z nich chýbajú 4 slová. Pre každé chýbajúce slovo budete mať 4 možnosti výberu slov, ktoré vyplnia toto prázdne miesto. To je spolu 16 otázok v časti 2. Mnoho študentov považuje túto časť za najjednoduchšiu zo štyroch častí testu čítania TOEIC.

3 časť testu, zameraná na čítanie, TOEIC má dva pododdiely. Prvý žiada študentov, aby odpovedali na 29 otázok čítania s porozumením. Prečítate si 10 textov a z každého odpoviete na 2 až 4 otázky. Každá otázka má 4 možné odpovede, z ktorých si musíte vybrať 1. Mnoho študentov považuje túto časť za ťažkú, pretože texty môžu byť relatívne dlhé. Schopnosť rýchlo čítať s porozumením je zásadná pre úspech v tejto časti testu TOEIC. Pamätajte si, že otázky a odpovede si môžete prečítať skôr ako samotný text, aby ste ich pri čítaní mohli ľahšie vyhľadať.

V druhej podkapitole máte k dispozícii dvojicu textov na čítanie, po ktorých nasleduje 5 otázok, ktoré sa týkajú oboch textov. Tento pododdiel testu zameraného na čítanie TOEIC pozostáva z 10 textov (5 dvojíc) s 5 otázkami o každej dvojici, spolu teda 25 otázok.

STRATÉGIA

Vo všetkých častiach testu čítania TOEIC je nevyhnutné nestrácať čas. Prázdne odpovede v teste čítania TOEIC sa počítajú ako nesprávne, takže je vždy lepšie hádať, aj keď si nie ste istý, či je daná odpoveď správna. Možno budete mať šťastie a zvolíte správnu odpoveď. Rovnako ako v prípade každého testu s výberom možných viacerých správnych odpovedí, ak dokážete vylúčiť 1 alebo 2 odpovede, o ktorých ste si istý, že sú nesprávne, zvyšujete šance na zvolenie správnych zostávajúcich odpovedí.