IELTS POČÚVANIE

Sekcia počúvania IELTS je prvou časťou IELTS. Sekcia počúvania je rovnaká pre verziu Academic aj General Training. Sekcia počúvania IELTS trvá 40 minút a zahŕňa anglicky hovoriace osoby s rôznymi anglickými prízvukmi (britský, americký, austrálsky, atď.). Prvých 30 minút je tvorených nahrávkami, po ktorých vypočutí máte čas na zodpovedanie otázok ohľadom nahrávok. Posledných 10 minút umožňuje študentom zaznačiť si odpovede z testovacích brožúr do svojich odpoveďových hárkov.

TYPY OTÁZOK

Odpovede na otázky týkajúce sa IELTS počúvania nie sú iba z kategórie možných viacerých správnych odpovedí. Môžete mať na výber z možných viacerých správnych odpovedí, ale môže ísť aj o dokončenie vety alebo o iné typy rukou písaných odpovedí. Otázky v časti IELTS zameranej na počúvanie sú vytlačené v testovacej brožúre v rovnakom poradí, v akom sú ich odpovede uvedené v nahrávkach. Študenti sú vyzvaní, aby si prečítali otázky pred začiatkom nahrávky, aby si následne mohli vypočuť odpovede. Každá nahrávka sa prehrá iba raz.

ŠTRUKTÚRA TESTU

V časti IELTS zameranej na počúvanie sa nachádzajú 4 časti. Prvé dve časti sa zaoberajú každodennými situáciami, zatiaľ čo druhé dve sa venujú akademickým situáciám:

1. časť - Dialóg

2. časť - Monológ

3. časť - Dialóg

4. časť - Monológ

BODOVANIE

Časť IELTS zameraná na počúvanie má celkovo 40 otázok, pričom každá otázka má hodnotu 1 bodu. Celkové bodovanie je medzi 0 a 40, pričom sa toto hodnotenie následne prevedie na stupnicu od 0 do 9. Sekcia IELTS počúvania má pri výpočte konečného IELTS výsledku rovnakú váhu ako ostatné tri časti testu.