Neurčité zámená

Neurčité zámená sa nevzťahujú ku konkrétnej osobe, miestu alebo veci. V angličtine existuje konkrétna skupina neurčitých zámen, ktoré sa vytvárajú použitím číslovky alebo distributívu, ktoré predchádza any, some, every no.

  Osoba Miesto Vec
Všetko everyone
everybody
everywhere everything
Časť (pozitívne) someone
somebody
somewhere something
Časť (negatívne) anyone
anybody
anywhere anything
Žiadne no one
nobody
nowhere nothing

Neurčité zámená použité so some a any zvyčajne popisujú neurčité alebo neúplné číslovky rovnakým spôsobom, ako keď sa some a any používajú samostatne.

Neurčité zámená sa vo vete umiestňujú na tú istú pozíciu ako podstatné mená.

Podstatné meno Neurčité zámeno
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Kladné vety

V kladných vetách neurčité zámená s použitím some sa využívajú pre vyjadrenie neurčitého množstva, neurčité zámená s every sa používajú pre vyjadrenie určitého množstva a zámená s no sa používajú pre vyjadrenie absencie. Neurčité zámená s no sa zvyčajne používajú v pozitívnych vetách s negatívnym zmyslom, ale nejedná sa pritom o negatívne vety, pretože im chýba slovo not.

Príklady
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any a neurčité zámená vytvorené s jeho použitím môžu byť tiež použité v kladných vetách so smyslom podobným ku every: akákoľvek osoba, akékoľvek miesto, akákoľvek vec, atď.

Príklady
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Záporné vety

Záporné vety môžu byť vytvorené jedine s neurčitými zámenami obsahujúcimi any.

Príklady
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Mnohé záporné vety, ktoré obsahujú neurčité zámeno s any môžu byť zmenené na kladné vety so záporným zmyslom použitím neurčitého zámena s no. Avšak touto transformáciou dochádza aj ku zmene významu: veta, ktorá obsahuje neurčité zámeno s no je silnejšia a môže zahrňovať emocionálny kontext, ako defenzívnosť, beznádej, hnev, atď.

Príklady
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

Záporné otázky

Neurčité zámená s every, some, a any môžu byť použité na vytvorenie negatívnych otázok. Na tieto otázky sa zvyčajne dá odpovedať "'áno" alebo "nie".

Zámená vytvorené s any every sú používané k vytvoreniu skutočných otázok, zatiaľ čo tie so some sa vo všeobecnosti používajú pri otázkach, ktorých odpoveď poznáme alebo tušíme.

Príklady
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Tieto otázky sa môžu zmeniť na nepravé alebo rétorické otázky tým, že z nich spravíme záporné. Keď človek pokladá otázku tohto typu, očakáva odpoveď "nie".

Príklady
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some a zámená s ním použité sú používané len v takých otázkach, o ktorých si myslíme, že vieme na ne odpovedať či otázky, ktoré nie sú skutočnými otázkami (pozvania, žiadosti, atď.) Osoba, ktorá sa pýta tieto otázky očakáva odpoveď "Áno".

Príklady
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Tieto otázky sa dajú vytvárať ešte jednoznačnejšie, pokiaľ sú záporné. V tom prípade si je človek, ktorý ich kladie, úplne istý, že dostane odpoveď "Áno".

Príklady
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?