Zložené podstatné mená

Slová je možné kombinovať za účelom vytvorenia zložených podstatných mien. Sú veľmi bežné a takmer každý deň sú vytvorené nové. Zvyčajne sú zložené z dvoch častí. Prvá časť nám hovorí, o aký druh predmetu alebo človeka sa jedná, alebo aký jeho účel je. Druhá časť identifikuje daný predmet alebo osobu. Zložené podstatné mená majú obvykle význam, ktorý je odlišný, alebo viac konkrétnejší, ako dve rozdelené slová.

Prvá časť: typ alebo účel Druhá časť: čo alebo kto Zložené podstatné mená
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Všimli ste si, že zložené podstatné mená môžu byť napísané buď ako jedno slovo, ako slovo so spojovníkom, alebo ako dve slová. Ohľadne toho neexistujú jasné pravidlá. Dobrým pravidlom je napísať najbežnejšie zložené podstatné mená ako jedno slovo a ostatné ako dve slová.

Prvky v zložených podstatných menách sú veľmi rozmanitými časťami reči.

Zložené prvky Príklady
podstatné meno + podstatné meno bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
podstatné meno + sloveso rainfall
haircut
train-spotting
podstatné meno + príslovka hanger-on
passer-by
sloveso + podstatné meno washing machine
driving licence
swimming pool
sloveso + príslovka lookout
take-off
drawback
príslovka + podstatné meno onlooker
bystander
prídavné meno + sloveso dry-cleaning
public speaking
prídavné meno + podstatné meno greenhouse
software
redhead
príslovka + sloveso output
overthrow
upturn
input
Výslovnosť

Prízvuk pri výslovnosti je veľmi dôležitý, keďže sa ním rozlišuje medzi zloženým podstatným meno a prídavným menom s podstatným menom. Pri zložených podstatných menách prízvuk zvyčajne pripadá na prvú slabiku.

Príklady
  • a 'greenhouse = place where we grow plants (compound noun)
  • a green 'house = house painted green (adjective and noun)
  • a 'bluebird = type of bird (compound noun)
  • a blue 'bird = any bird with blue feathers (adjective and noun)