Zámená

Zámená nahrádzajú podstatné mená. Iné zámeno je potrebné v dvoch prípadoch: podstatné meno bolo nahradené a funkcia, ktorú toto podstatné meno vo vete má. V angličtine zámená preberajú rod podstatného mena, ktoré nahrádzajú v 3. osobe jednotného čísla. 2. osoba množného čísla je totožná s 2. osobou jednotného čísla, okrem zvratných zámen.

  Podmetové zámeno Predmetové zámeno Privlastňovacie prídavné meno (Determinant) Privlastňovacie zámeno Zvratné a intenzívne zámená
1. osoba singulár I me my mine myself
2. osoba singulár you you your yours yourself
3. osoba singulár, mužský rod he him his his himself
3. osoba singulár, ženský rod she her her hers herself
3. osoba, neutrálny it it its   itself
1. osoba plurál we us our ours ourselves
2. osoba plurál you you your yours yourselves
3. osoba plurál they them their theirs themselves

Podmetové zámená

Podmetové zámená nahrádzajú podstatné mená, ktoré sú podmetom ich vety. V 3. osobe sa používajú podmetové zámena, aby sa vyhlo opakovaniu mena podmetu.

Príklady
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Predmetové zámená

Predmetové zámená sa používajú k nahradeniu podstatným mien, ktoré sú priamym alebo nepriamym predmetom vety.

Príklady
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Privlastňovacie prídavné mená (determinanty)

Privlastňovacie prídavné mená nie sú zámená, ale skôr determinanty. Avšak je užitočné naučiť sa ich zároveň so zámenami, pretože sa formou podobajú privlastňovacím zámenám. Privlastňovacie prídavné mená fungujú ako prídavné mená, takže sa nachádzajú pred podstatným menom, ktoré menia. Nenahrádzajú podstatné mená, ako to robia zámená.

Príklady
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Privlastňovacie zámená

Privlastňovacie zámená nahrádzajú privlastňovacie podstatné mená, či už predstavujú podmet alebo predmet vo vete. Pretože nahradené podstatné meno sa vo vete neobjaví, musí byť jasné z kontextu.

Príklady
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Zvratné a intenzívne zámená

Zvratné a intenzívne zámená sú tie isté slova, ale majú odlišnú funkciu vo vete.

Zvratné zámená odkazujú späť na podmet vo vete, pretože podmet činnosti je tiež priamy alebo nepriamy predmet. Len určité typy slovies môžu byť zvratné. Nemôžete z vety odstrániť zvratné zámeno, pretože zvyšok vety by bol gramaticky nesprávny.

Príklady
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Intenzívne zámená zdôrazňujú podmet vo vete. Nie sú predmetom činnosti. Intenzívne zámená môžu byť vždy z vety odstránené bez toho, aby bol značne zmenený jej význam, hoci bude odstránený dôraz na podmet. Intenzívne zámená môžu byť vo vete umiestnené hneď za podmetom, alebo na jej konci.

Príklady
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.