Vytváranie prísloviek z prídavných mien

Vo väčšine prípadov sa príslovka vytvorí pridaním koncovky -ly ku prídavnému menu

Prídavné meno Príslovka
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Ak prídavné meno končí na -y, nahradí sa y s i a pridá sa -ly

Prídavné meno Príslovka
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Ak prídavné meno končí na -able, -ible, or -le, nahradí sa -e s -y.

Prídavné meno Príslovka
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Ak prídavné meno končí na -ic, pridá sa -ally. Výnimka: public -> publicly

Prídavné meno Príslovka
basic basically
tragic tragically
economic economically

Niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné meno: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Príklady
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well je príslovka, ktorá korešponduje s prídavným menom good.

Príklady
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.