Výber správnej neurčitej číslovky

Pre zodpovedanie otázok How much? a How many? môžu byť použité konkrétne neurčité číslovky s počítateľnými podstatnými menami (friends, cups, people), iné s nepočítateľnými podstatnými menami (sugar, tea, money) a ďalšie so všetkými typmi podstatných mien.

Len s nepočítateľnými podstatnými menami So všetkými typmi podstatných mien Len s počítateľnými podstatnými menami
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Príklady
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
Použitie "Much" a "Many"

Muchmany sa zvyčajne používajú v opytovacích a záporných vetách. Tiež sa používajú v kladných a záporných vetách v kombinácií s too a so. Poznámka: slovo many môže byť použité samostatne v kladných vetách, zatiaľ čo slovo much nie. Much je v kladných vetách nahradené s a lot of alebo lots of (tieto výrazy môžu tiež nahradiť many).

Nepočítateľné podstatné mená Počítateľné podstatné mená
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.