Určitý člen

Slovo "the" je jedno z najbežnejších slov v angličtine. Je to jediný určitý člen. V angličtine rozprávajúci pred podstatné mená umiestňuje určité členy v prípade, že si myslí, že osoba, s ktorou sa rozpráva, už vie, na čo sa odvoláva. Rozprávajúci si to môže myslieť z množstva rozličných dôvodov, z ktorých niektoré sú uvedené nižšie.

 

Kedy používať "the"

Všeobecné pravidlá

Používajte the, ak sa odvolávate na niečo, čo bolo spomenuté už predtým.

Príklady
 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.
 • I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

Používajte the, keď predpokladáte, že z niečoho je len jeden kus na danom mieste, a aj napriek tomu, že to ešte nebolo spomenuté.

Príklady
 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.

Používajte the vo vetách alebo vedľajších vetách, keď definujete alebo identifikujete konkrétnu osobu alebo vec.

Príklady
 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.

Používajte the v súvislosti s ľuďmi či vecami, ktoré sú jedinečné.

Príklady
 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.

Používajte the pred superlatívmi a radovými číslovkami.

Príklady
 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.

Používajte the s prídavnými menami, ktoré odkazujú na celú skupinu ľudí.

Príklady
 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

Používajte the s dekádami.

Príklady
 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820's.

Používajte the s vedľajšími vetami uvedenými s only

Príklady
 • This is the only day we've had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
Vlastné mená

Používajte the s menami zemepisných oblastí, riek, pohorí, skupín ostrovov, kanálov a oceánov.

Príklady
 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

Používajte the s názvami krajín, ktoré majú množný názov.

Príklady
 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

Používajte the s krajinami, ktoré v ich názvoch obsahujú slová ako "republic", "kingdom" alebo "states".

Príklady
 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

Používajte the s názvami novín.

Príklady
 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.

Používajte the s menami známych budov, umeleckých diel, múzeí alebo pamiatok.

Príklady
 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.

Používajte the s menami hotelov a reštaurácii, pokiaľ nie sú pomenované po nejakej osobe.

Príklady
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.

Používajte the s menami rodín, ale nie s menami jednotlivcov.

Príklady
 • We're having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.

Kedy nepoužívať "the"

Nepoužívajte the s názvami krajín (okrem špeciálnych prípadov uvedených vyššie).

Príklady
 • Germany is an important economic power.
 • He's just returned from Zimbabwe.

Nepoužívajte the s názvami jazykov. 

Príklady
 • French is spoken in Tahiti.
 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

Nepoužívajte the s názvami jedál.

Príklady
 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.

Nepoužívajte the s menami osôb.

Príklady
 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.

Nepoužívajte the s titulmi, pokiaľ sú skombinované s menami.

Príklady
 • Prince Charles is Queen Elizabeth's son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.

Nepoužívajte the v prípade privlastňovania.

Príklady
 • His brother's car was stolen.
 • Peter's house is over there.

Nepoužívajte the s profesiami.

Príklady
 • Engineering is a well-paid career.
 • He'll probably study medicine.

Nepoužívajte the s názvami obchodov. 

Príklady
 • I'll get the card at Smith's.
 • Can you go to Boots for me?

Nepoužívajte the s rokmi.

Príklady
 • 1948 was a wonderful year.
 • He was born in 1995.

Nepoužívajte the s nepočítateľnými podstatnými menami.

Príklady
 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.

Nepoužívajte the s názvami jednotlivých pohorí, riek a ostrovov.

Príklady
 • Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?

Nepoužívajte the s názvami väčšiny miest, ulíc, staníc a letísk.

Príklady
 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They're flying into Heathrow.