Stupňovanie neurčitých čísloviek

Stupňovanie neurčitých čísloviek nám umožňuje porovnať množstvo jednej veci s množstvom druhej veci bez toho, aby sme museli upresniť konkrétne množstvo oboch z nich. Stupňovacie neurčité číslovky predchádzajú podstatné mená. Pre počítateľné a nepočítateľné podstatné mená existujú rozličné neurčité číslovky. Niekedy môže byť podstatné meno vynechané, ak je pochopiteľné z kontextu.

Je rozdiel medzi komparatívmi a superlatívmi, ktoré porovnávajú mieru kvality (prídavné mená) alebo mieru spôsobu, akým bolo niečo vykonané (príslovky). Stupňovacie neurčité príslovky, ako sú komparatívy alebo superlatívy, držia relatívnu pozíciu na stupnici stúpania alebo klesania. Superlatívny stupeň vždy predchádza the.

neurčitá číslovka komparatívny stupeň superlatívny stupeň
S počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle
many more most
few fewer fewest
S nepočítateľnými podstatnými menami
much more most
little less least
Príklady
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.