Príslovky miesta

Príslovky miesta vyjadrujú kde sa niečo stalo. Príslovky miesta sú zvyčajne umiestnené po hlavnom slovese alebo po vedľajšej vete, ktorú modifikujú. Príslovky miesta nemodifikujú prídavné mená ani iné príslovky. Niektoré príklady prísloviek miesta: tu, všade, vonku, preč, okolo

Príklady
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Tu a tam

Here a there sú bežné príslovky miesta. Udávajú miesto vo vzťahu k rozprávajúcemu. Pri slovesách pohybu here znamená "smerom k alebo s rozprávajúcim" a there znamená "preč od alebo nie s rozprávajúcim".

Veta Význam
Come here! Come towards me.
The table is in here. Come with me; we will go see it together.
Put it there. Put it in a place away from me.
The table is in there. Go in; you can see it by yourself.

Here a there sa kombinujú s predložkami za účelom vytvorenia množstva bežných príslovkových fráz.

Príklady
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

Here a there sú umietnené na začiatku vety s výkričníkmi, alebo keď je potrebné zdôraznenie. Za nimi nasleduje sloveso v prípade, že podmet je podstatné meno, alebo zámeno, pokiaľ je podmet zámeno. 

Príklady
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

Príslovky miesta, ktoré sú súčasne aj predložky

Veľa prísloviek miesta môže byť použitých ako predložky. Pokiaľ sa použijú ako predložky, musí za nimi nasledovať podstatné meno.

Slovo Použité ako príslovka miesta, modifikuje sloveso Použité ako predložka
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

Príslovky miesta končiace sa na -where

Príslovky miesta končiace sa na -where vyjadrujú myšlienku umiestnenia, a to bez upresnenia miesta alebo smeru.

Príklady
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

Príslovky miesta končiace sa na -wards

Príslovky miesta končiace sa na -wards vyjadrujú pohyb určitým smerom.

Príklady
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

Pozor: Towards je predložka, nie príslovka, takže sa vždy nachádza za ním podstatné meno alebo zámeno.

Príklady
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

Príslovky miesta vyjadrujúce pohyb aj miesto

Niektoré príslovky miesta vyjadrujú súčasne pohyb aj miesto.

Príklady
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.