Príslovky miery

Príslovky miery nám hovoria o intenzite niečoho. Príslovky miery sú zvyčajne umiestnené pred prídavné meno, príslovku alebo sloveso, ktoré modifikujú, hoci existuje aj niekoľko výnimiek. Slová "too", "enough", "very" a "extremely" sú príkladmi prísloviek miery.

Príslovky miery Modifikujú Príklad
extremely adjective The water was extremely cold.
quite adjective The movie is quite interesting.
just verb He was just leaving.
almost verb She has almost finished.
very adverb She is running very fast.
too adverb You are walking too slowly.
enough adverb You are running fast enough.

Použitie príslovky "enough"

Enough môže byť použité ako príslovka alebo ako determinant.

Enough ako príslovka

Enough je príslovka znamenajúca 'do potrebnej miery' a umiestňuje sa za prídavné meno alebo príslovku, ktoré modifikuje, a nie pred, ako to pri príslovkách obyčajne je. Môže byť použité v kladných i záporných vetách.

Príklady
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Za príslovkou enough sa zvyčajne nachádza "to" + sloveso v neurčitku.

Príklady
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Za príslovkou enough sa tiež môže nachádzať "for someone" alebo "for something".

Príklady
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Too ako determinant

Too ako determinant znamená 'tak veľa/mnoho, ako je potrebné' a umiestňuje sa pred podstatné meno, ktoré modifikuje. Používa sa s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými prídavnými menami.

Príklady
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

Použitie príslovky "too"

"Too" je vždy príslovkou, ale má dva odlišné významy, kde každý z nich má svoj vlastný spôsob použitia.

Too vo význame "tiež"

Too ako príslovka vo význame "tiež" sa umiestňuje na koniec frázy, ktorú modifikuje.

Príklady
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Too vo významie "príliš"

Too ako príslovka s významom "príliš" sa umiestňuje pred prídavné meno alebo príslovku, ktoré modifikuje. Môže byť použité v kladných i záporných vetách.

Príklady
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Za too sa zvyčajne nachádza "to" + sloveso v neurčitku.

Príklady
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Za too môže byť tiež umiestnené "for someone" alebo "for something".

Príklady
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

Použitie príslovky "very"

Very sa umiestňuje pred príslovku alebo prídavné meno za účelom zosilnenia.

Príklady
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Ak chceme vytvoriť záporný tvar z prídavného mena alebo príslovky, môžeme k slovesu pridať "not", môžeme použiť prídavné meno alebo príslovku opačného významu, alebo môžeme použiť "not very" s pôvodným prídavným menom alebo príslovkou. Význam týchto fráz nie je rovnaký. Zvyčajne fráza s použitím "not very" je menej priama, takže slušnejšia v porovnaní s inými frázami.

Príklady
Pôvodná fráza Opačný význam s "not" Opačný význam s "not very" Opačný význam s opačným slovom
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Rozdiel vo význame medzi "very" a "too"

Existuje veľký rozdiel medzi významom "too" a "very". "Very" vyjadruje fakt, zatiaľ čo "too" naznačuje problém.

Príklady
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Ďalšie príslovky používané ako "very"

Niektoré bežné príslovky sa používajú rovnakým spôsobom ako "very" za účelom zvýšenia stupňa prídavných mien alebo prísloviek.

Vyjadrenie veľmi silných pocitov Vyjadrenie silných pocitov Vyjadrenie pocitov pochybným spôsobom
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Inverzia s negatívnymi príslovkami

Zvyčajne sa podmet nachádza pred slovesom, avšak niektoré záporné príslovky môžu spôsobiť inverziu, ak sú umiestnené na začiatku vedľajšej vety. Poradie je otočené a sloveso ide pred podmet. Táto inverzia sa používa výhradne v písomnom prejave, nie pri rozprávaní.

Príslovka Bežný slovosled Inverzia
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.