Príslovky istoty

Príslovky istoty vyjadrujú, ako sme si istí ohľadom určitej činnosti alebo udalosti. Príslovky istoty sa umiestňujú pred hlavné sloveso, ale pokiaľ je sloveso 'to be', príslovka istoty je umiestnená za ním.

Príklady
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Ak sa vo vete nachádza pomocné sloveso, príslovka istoty ide medzi pomocné a hlavné sloveso.

Príklady
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Niekedy môžu byť príslovky istoty umiestnené na začiatku vety.

Príklady
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Ak je na začiatku vety umiestnená príslovka istoty surely, znamená to, že si človek myslí, že niečo je pravda, ale chce si to potvrdiť.

Príklady
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.