Príslovky času

Príslovky času vyjadrujú, kedy sa niečo stalo, ale tiež ako dlho sa to dialo a ako často. Príslovky času sú nemenné. V angličtine sú veľmi bežné. Príslovky času majú vo vete štandardnú pozíciu záležiac od toho, čo nám majú povedať.

Príslovky, ktoré nám hovoria kedy

Príslovky, ktoré nám hovoria kedy, sa zvyčajne nachádzajú na konci vety.

Príklady
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Umiestniť príslovku na koniec vety je neutrálna pozícia, ale tieto príslovky môžu byť umiestnené na rozličných miestach, čím je dávaný rozličný dôraz. Všetky príslovky, ktoré nám hovoria kedy, môžu byť umiestnené na začiatku vety pre zdôraznenie časového údaju. Vo formálnej reči môžu byť niektoré umiestnené pred hlavným slovesom, zatiaľ čo iné túto pozíciu zastávať nemôžu.

Príklady
 • Later Goldilocks ate some porridge. (čas je dôležitý)
 • Goldilocks later ate some porridge. (viac formálne, ako v policajnej správe)
 • Goldilocks ate some porridge later. (neutrálne, žiadny konkrétny dôraz)

Príslovky, ktoré nám hovoria ako dlho

Príslovky, ktoré nám hovoria ako dlho, sú zvyčajne umiestnené na konci vety. 

Príklady
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

V týchto príslovkových frázach, ktoré nám hovoria ako dlho, sa za for nachádza výraz týkajúci sa trvania, zatiaľ čo za since je vždy výraz obsahujúci určitý časový bod.

Príklady
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Príslovky, ktoré nám hovoria ako často

Príslovky, ktoré nám hovoria ako často, zvyčajne vyjadrujú určitú frekvenciu nejakej činnosti. Obvykle sa nachádzajú pred hlavným slovesom, ale až po pomocných slovesách (ako napríklad be, have, may, & must). Jedinou výnimkou je, pokiaľ je hlavným slovesom "byť", kedy sa príslovka umiestni za hlavné sloveso.

Príklady
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Veľa prísloviek, ktoré vyjadrujú frekvenciu, môže byť umiestnených buď na začiatku alebo na konci vety, hoci niektoré takto umiestnené byť nemôžu. Pokiaľ sú umiestnené na týchto alternatívnych miestach, význam príslovky je omnoho silnejší.

Príslovka, ktorá môže byť umiestnená na dvoch miestach Silnejšia pozícia Slabšia pozícia
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Niektoré príslovky, ktoré nám hovoria ako často, vyjadrujú presný počet opakovaní danej činnosti teraz alebo predtým. Tieto príslovky sa zvyčajne nachádzajú na konci vety.

Príklady
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Použitie príslovky yet

Yet sa používa v otázkach a v záporných vetách pre vyjadrenie, že niečo sa nestalo alebo sa asi nestalo, ale predpokladá sa, že sa stane. Je umiestnené na konci vety, alebo po not.

Príklady
 • Have you finished your work yet? (= jednoduchá žiadosť o informáciu)
 • No, not yet. (= jednoduchá záporná odpoveď)
 • They haven't met him yet. (= jednoduché záporné konštatovanie)
 • Haven't you finished yet? (= vyjadrenie prekvapenia)

Použitie príslovky still

Still vyjadruje nepretržitosť. V kladných vetách je umiestnené pred hlavným slovesom a po pomocnom slovese, ako napríklad be, have, might, will. Ak je hlavným slovesom to be, potom umiestnite still až za ním, radšej ako pred ním. V otázkach sa still umiestňuje pred hlavným slovesom.

Príklady
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Poradie prísloviek času

Pokiaľ vo vete potrebujete použiť viacero prísloviek času, použite ich v nasledovnom poradí:

1: ako dlho 2: ako často 3: kedy

Príklady
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.