Použitie "half" ako distibutívu

Distributívny determinant half sa používa pri rozprávaní o celej skupine niečoho, ktorá je rozdelená na dve časti. Half sa môže používať ako distributív niekoľkými rozličnými spôsobmi. Iné časti môžu byť použité rovnakými spôsobmi, hoci sú menej časté.

Half sa môže používať v súvislosti s mierami, ktoré predchádza neurčitý člen (a alebo an). Pri tomto použití odkazuje na mieru.

Príklady
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half sa môže používať s podstatnými menami, ktoré predchádza the, a, ukazovacie zámeno alebo privlastňovacie prídavné meno. V tomto prípade sa význam vzťahuje ku konkrétnej fyzickej časti. Slovo of môže byť pridané hneď za half bez zmeny významu.

Príklady
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half môže byť použité so zámenami v množnom čísle, pred ktoré sa umiestni of.

Príklady
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?