Použitie "both", "either", a "neither" pri rozprávaní o pároch ľudí alebo vecí

Distributívne determinanty both, either a neither sa týkajú rozdelenia medzi pármi objektov. Za normálnych okolností nemôžu byť tieto slová použité pri odvolávaní sa na skupinu troch a viac jednotlivcov. Taktiež nemôžu byť použité v súvislosti so skupinou bližšie neurčenej veľkosti. Tieto distributívy sa môžu vzťahovať len k počítateľným podstatným menám.

Použitie determinantu "both"

Both sa vzťahuje k celému páru a je ekvivalentom k "one and the other". Both sa môže používať samostatne s podstatnými menami množného čísla, alebo sa za ním môže nachádzať "of" s alebo bez člena. Ak sa za ním nachádza zámeno v množnom čísle, both musí byť od zámena oddelené s "of". Both sa nemôže používať s podstatnými menami jednotného čísla, pretože sa týka dvoch vecí. 

Príklady
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Použitie determinantu "either"

Either je kladné a pokiaľ je použité samostatne, vzťahuje sa k jednému alebo dvom členom páru. Je ekvivalentom k "one or the other". Vzhľadom na to, že sa vzťahuje len k jednému členovi páru, either musí byť použité pred podstatným menom v jednotnom čísle. Pokiaľ za ním nasleduje "of", môže byť použité s podstatným menom alebo zámenom množného čísla.

Príklady
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either môže byť tiež použité spolu s or vo vetnej konštrukcii, ktorá hovorí o každom členovi páru. Význam zostáva zachovaný, ale v tomto prípade either nevystupuje ako distributív, ale ako spojka. 

Príklady
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Použitie determinantu "neither"

Neither je záporné a pokiaľ sa používa samostatne, vzťahuje sa k celému páru. Je ekvivalentom k "not one or the other". Vzhľadom na to, že sa vzťahuje len k jednému členovi páru, neither sa musí použiť pred podstatným menom jednotného čísla. Pokiaľ za ním nasleduje "of", môže byť použité s podstatným menom alebo zámenom množného čísla.

Príklady
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither môže byť tiež použité s nor vo vetnej konštrukcii, ktorá hovorí o každom členovi páru. Význam sa zachováva, ale v tomto prípade neither nezastáva funkciu distributívu, ale spojky. 

Príklady
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.