Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Je dôležité v angličtine rozlišovať medzi počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami, pretože ich použitie je rozdielne vo vzťahu k determinantom aj k slovesám.

Počítateľné podstatné mená

Počítateľné podstatné mená sa týkajú vecí, ktoré vieme spočítať použitím čísel. Majú jednotné a množné číslo. Jednotné číslo môže byť použité s determinantmi "a" alebo "an". Keď sa chcete spýtať na množstvo počitateľného podstatného mena, spýtate sa "How many?" v kombinácií s počítateľným podstatným menom v pluráli.

Singulár Plurál
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Príklady
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Počítateľné podstatné mená

Nepočítateľné podstatné mená sú pre veci, ktoré nemôžeme počítať s číslami. Môžu to byť názvy abstraktných myšlienok alebo vlastností, či fyzické objekty, ktoré sú príliš malé alebo príliš amorfné na to, aby sa mohli počítať (kvapaliny, prášky, plyny, atď.). Nepočítateľné podstatné mená sa používajú so slovesom v jednotnom čísle. Obvykle nemajú množnú formu.

Príklady
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

S týmito podstatnými menami nemôžeme používať a/an. Pre vyjadrenie množstva nepočítateľného podstatného mena používajte slovo alebo výraz ako some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , alebo použite množstvo vyjadrené presnou mierou ako a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Ak sa chcete spýtať na množstvo nepočítateľného podstatného mena, spýtajte sa "How much?"

Príklady
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Výnimky

Niektoré podstatné mená sú v určitom jazyku počítateľné, ale v angličtine nepočítateľné. V tom prípade sa riadia pravidlami pre nepočítateľné podstatné mená. Tými najbežnejšími sú:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Príklady
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Dávajte si pozor s podstatným menom hair, ktoré je normálne v angličtine nepočítateľné, takže v množnom čísle sa nepoužíva. Počítateľné je jedine vtedy, keď sa vzťahuje k jednotlivým vlasom.

Príklady
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
 • I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)