Oznamovacie slovesá

Niektoré oznamovacie slovesá sa môžu objaviť vo viac než jednej z nasledujúcich skupín, pretože ich možno využiť viacerými spôsobmi.

Slovesá nasledované "if" alebo "whether"
ask
know
remember
say
see
 
 Slovesá nasledované "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Slovesá nasledované buď "that", alebo neurčitkom s "to"
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Slovesá nasledované "that" vetou obsahujúcou should, ktoré možno vynechať a ostane podmet + nulový neurčitok
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Slovesá nasledované vetou začínajúcou opytovacím slovom
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Slovesá nasledované predmetom + neurčitkom s "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn