Komparatívne a superlatívne príslovky

Pri príslovkách končiacich na -ly je pre vytvorenie komparatívu potrebné použiť more, a most pre vytvorenie superlatívu. 

Príslovka Komparatív Superlatív
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Príklady
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Pri krátkych príslovkách, ktoré nekončia na -ly, komparatívne a superlatívne tvary sú identické s prídavnými menami: pridajte -er pre vytvorenie komparatívu a -est pre vytvorenie superlatívu. Ak príslovka končí na e, odstráňte ho predtým, ako pridáte koncovku.

Príslovka Komparatív Superlatív
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Príklady
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Niektoré príslovky majú nepravidelné tvary komparatívu a superlatívu.

Príslovka Komparatív Superlatív
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Príklady
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.