Komparatív a superlatív

Komparatívne prídavné mená

Komparatívne prídavné mená sa používajú pri porovnávaní rozdielov medzi dvoma vecami, ktoré modifikujú (larger, smaller, faster, higher). Používajú sa vo vetách, kde sa dve podstatné mená porovnávajú, a to týmto spôsobom:

Podstatné meno (podmet) + sloveso + komparatívne prídavné meno + than + podstatné meno (predmet).

Druhá vec, ktorú porovnávame, môže byť vynechaná, pokiaľ je to z kontextu jasné (posledný príklad nižšie).

Príklady
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" je jasné z kontextu)

Superlatívne prídavné mená

Superlatívne prídavné mená sa používajú pri opise predmetu, ktorý je na vyššej alebo nižšej hranici kvality (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Používajú sa vo vetách, kde je podmet porovnávaný so skupinou predmetov.

Podstatné meno (podmet) + sloveso + the + superlatívne prídavné meno + podstatné meno (predmet).

Skupina, ktorú porovnávame, môže byť vynechaná, pokiaľ je to z kontextu jasné (posledný príklad nižšie).

Príklady
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" je jasné z kontextu)

Tvorenie pravidelných komparatív a superlatív

Tvorenie komparatív a superlatív je jednoduché. Tvar závisí od počtu slabík v pôvodnom prídavnom mene.

Jednoslabičné prídavné mená

Pridajte koncovku -er pre komparatív a -est pre superlatív. Pokiaľ prídavné meno obsahuje spoluhlásku + jednu samohlásku + spoluhlásku, posledná spoluhláska musí byť zdvojená pred pridaním koncovky.

Prídavné meno Komparatív Superlatív
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Dvojslabičné

Prídavné mená s dvoma slabikami môžu vytvoriť komparatív pridaním -er, alebo umiestnením more pred prídavné meno. Tieto prídavné mená vytvárajú superlatív buď pridaním -est, alebo umiestnením most pred prídavné meno. V mnohých prípadoch sa používajú obe možnosti, hoci jedno použitie bude bežnejšie, ako druhé. Pokiaľ nie ste si istý, či dvojslabičné prídavné meno môže použiť komparatívnu alebo superlatívnu koncovku, najistejšie bude, ak namiesto toho použijete more a most. V prípade prídavných mien končiacich na y, zmeňte y na i predtým, ako pridáte koncovku.

Prídavné meno Komparatív Superlatív
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Troj- a viacslabičné

Prídavné mená s troma alebo viacerými slabikami tvoria komparatív umiestnením more pred prídavné meno a superlatív umiestnením most pred prídavné meno.

Prídavné mená Komparatív Superlatív
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Nepravidelné komparatívy a superlatívy

Tieto bežné prídavné mená majú úplne nepravidelný tvar komparatívu a superlatívu.

Prídavné mená Komparatív Superlatív
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Príklady
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.