Definovanie vzťažných viet

Ako naznačuje ich meno, definujúce vzťažné vety poskytujú nevyhnutné informácie k definovaniu či identifikácii osoby či veci, o ktorej hovoríme. Napríklad veta: Dogs that like cats are very unusual. Z tejto vety chápeme, že je na svete veľa psov, no my hovoríme iba o tých, ktorí majú radi mačky. Túto informáciu nám dáva definujúca vzťažná veta. Ak je definujúca vzťažná veta z vety odstránená, veta bude stále gramaticky správna, no jej význam sa výrazne zmení.

Definujúce vzťažné vety sa skladajú zo vzťažného zámena (niekedy vynechané), slovesa a iných voliteľných súčastí ako podmetu či predmetu slovesa. Čiarky sa nepoužívajú pre oddelenie definujúcich vzťažných viet od zvyšku vety. Čiarky či okrúhle zátvorky sa používajú pre oddelenie nedefinujúcich vzťažných viet od zvyšku vety.

Príklady
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

Vzťažné zámená

Nasledujúce vzťažné zámená sa používajú v definujúcich vzťažných vetách. Tieto vzťažné zámená sa objavujú na začiatku definujúcej vzťažnej vety a odkazujú na podstatné meno, ktoré sa objavuje skôr vo vete.

  Osoba Vec Miesto Čas Dôvod
Podmet who/that which/that      
Predmet who/whom/that which/that where when why
Privlastňovacie whose whose      
Nahradenie s "that" v hovorenej angličtine

Zámená who, whom a which sú v hovorenej angličtine často nahradzované that. Whom je veľmi formálne a používa sa iba v písanej angličtine. Miesto toho môžete použiť who alebo that, alebo vynechať zámeno úplne. V príkladoch uvedených nižšie je uvedené bežné použitie so zvýraznenou definujúcou vzťažnou vetou. Zámeno, ktoré bude použité vo formálnejšej písanej angličtine namiesto that, je uvedené v okrúhlych zátvorkách.

Príklady
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
Zahrnutie alebo vynechanie vzťažného zámena

Vzťažné zámeno možno vynechať iba vtedy, ak je predmetom vety. Keď je vzťažné zámeno podmetom vety, nemožno ho vynechať. Obvykle viete povedať, kedy je vzťažné zámeno predmetom vety, pretože je nasledované ďalším podmetom + slovesom. Pozrite sa nižšie, v prvej vete nemôže byť vzťažné zámeno vynechané, pretože je podmetom vzťažnej vety ("the woman spoke"). V druhej vete môže byť vzťažné zámeno vynechané, pretože "the woman" je predmetom slovesa "loved".

Podstatné meno, podmet hlavnej vety Vzťažné zámeno Sloveso + zvyšok vzťažnej vety Sloveso + zvyšok hlavnej vety
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
Ďalšie použitie "that"

'That' sa často používa pre uvedenie definujúcich vzťažných viet, keď nasledujú slová something, anything, everything, nothing, all alebo superlatív. Možno ho vynechať, ak nie je podmetom vety.

Príklady
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.