Budúcnosť vyjadrená slovom "going"

Tvarovanie

Keď vo fráze používame going za účelom rozprávania o budúcnosti, tvar je zložený z troch častí:
sloveso to be časované tak, aby korešpondovalo s podmetom + going + hlavné sloveso v neurčitku

Podmet + to be (časované) + going + neurčitok
She is going to leave.
I am going to stay.
Kladné
He is going to jog.
Záporné
He is not going to jog.
Opytovacie
Is he going to jog?
Opytovacie záporné
Isn't he going to jog?

Funkcia

Použitie slova going vzťahujúceho sa k budúcim udalostiam vyjadruje silnú asociáciu s prítomnosťou. Čas nie je podstatný, je to neskôr, ako teraz, ale faktom je, že daná udalosť závisí od niečoho z prítomnosti, o čom vieme. Going sa prevažne používa, keď odkazujeme na naše plány a zámery, alebo za účelom predpovedania na základe dôkazu z prítomnosti. V hovorovej reči je going to často skrátené na gonna, najmä v americkej angličtine, ale nikdy sa tak nepíše.

Použitie "going" pri plánoch a zámeroch
Príklady
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Použitie "going" pri predpovediach
Príklady
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?