Bezprostredná budúcnosť

Tvarovanie

Keď hovoríme o bezprostrednej budúcnosti, môžeme používať vzor zložený z troch častí:
sloveso "to be" časované v prítomnom čase, + about + hlavné sloveso v neurčitku

Podmet + to be + about (alebo just about) + neurčitok
I am about to be sick
They are about to arrive.
It is just about to explode.
To leave v bezprostrednej budúcnosti
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I am about to leave. I am not about to leave. Am I about to leave? Am I not about to leave?
You are about to leave. You are not about to leave. Are you about to leave? Aren't you about to leave?
He is about to leave. He is not about to leave. Is he about to leave? Isn't he about to leave?
We are about to leave. We aren't about to leave. Are we about to leave? Aren't we about to leave?
They are about to leave. They aren't about to leave. Are they about to leave? Aren't they about to leave?

Funkcia

Tento vzor sa používa pri odkazovaní na čas hneď po momente rozprávania a zdôrazňuje, že udalosť alebo činnosť sa stane čoskoro. Zvyčajne pridávame slovo just pred slovo about, ktoré zdôrazňuje momentálnosť danej činnosti.

Príklady
  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

Tento vzor môže byť tiež použitý s to be v tvare minulého času jednoduchého na mieste prítomného času, pri vzťahovaní sa na činnosť, ktorá sa mala stať, ale bola prerušená. Za týmto vzorom sa obvykle nachádza vedľajšia veta začínajúca s when.

Príklady
  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.