Alternatívne spôsoby vytvárania trpného rodu

Môžete vytvárať vety, ktoré majú pasívny význam, ale nie tvar, použitím slovesa to get alebo slovesa to have na mieste slovesa to be. Tieto vetné konštrukcie často opisujú situácie, keď chceme, aby niekto iný urobil niečo pre nás, alebo kde najímame niekoho iného, aby urobil niečo pre nás. Podmet je aktívny, ale robí len "getting". Ide o nemenovanú osobu, ktorá vykoná činnosť hlavného slovesa vo vete. Táto druhá osoba vo vete nie je uvedená, ak má veta pasívny charakter. Zaujíma nás viac výsledok činnosti, ako osoba, ktorá ju vykonáva.

Príklady
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Tieto druhy vetných konštrukcií sa môžu vzťahovať k dokončeniu nejakej činnosti, najmä keď je použitý časový výraz.

Príklady
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Pokiaľ sa sloveso vzťahuje k niečomu nechcenému, má taký istý význam ako pasívna veta.

Príklady
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Použitie "to need" v pasívnej vetnej konštrukcii

Môžete tiež použiť sloveso to need, za ktorým sa nachádza gerundium v aktívnej vetnej konštrukcii s pasívnym významom. Dôležitou vecou, ktorú máme na mysli, je osoba alebo vec, ktorá činnosť zažije, nie osoba vykonávajúca činnosť.

Príklady
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.