Determinanty rozdielu

Determinanty other a another odkazujú na niečo iné, zostávajúce alebo doplňujúce. Sú umiestnené pred podstatným menom. The other sa posudzuje samostatne, pretože jeho využitie je mierne odlišné.

Other Množné počítateľné podstatné mená a všetky nepočítateľné podstatné mená
Another Jednotné počítateľné podstatné mená
The other Akékoľvek podstatné meno, ktoré používa určitý člen "the"

Použitie "Other"

Other môže prísť po determinantoch some, any, a no.

Príklady
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Ak sa používa s množným počitateľným podstatným menom a spolu s jedným z týchto determinantov, podstatné meno sa môže vynechať, ak je to z kontextu zrozumiteľné. V takom prípade sa other stane množným. To isté sa môže stať aj s other, pokiaľ je použité samo o sebe, ale je to menej bežné.

Príklady
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Použitie "Another"

Another sa používa s jednotnými počítateľnými podstatnými menami. S nepočitateľnými podstatnými menami sa another obvykle používa spolu so slovami vyjadrujúcimi určitú mieru, ktoré sú v jednotnom čísle.

Príklady
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Použitie "The Other"

Pokiaľ the other modifikuje množné počitateľné podstatné meno, podstatné meno sa môže vynechať, ak je to z kontextu zrozumiteľné. V takom prípade bude other v množnom čísle.

Príklady
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.