O EF EPI

Na tejto stránke:
PozadieÚrovne znalostiFAQs

O EF EPI

Metodológia
Toto vydanie EF EPI je založené na údajoch od viac ako 2,1 milióna účastníkov EF Štandardizovaného testu angličiny (EF SET) alebo jedného z našich rozraďovacích testov angličtiny v roku 2021 po celom svete.
Štandardizovaný test anglického jazyka (EF SET)

EF SET je online adaptívny test angličtiny zameraný na zručnosti v čítaní a počúvaní. Zistilo sa, že skóre EF EPI silne koreluje so skóre TOEFL iBT 2020 (r=0.81) a IELTS Academic test 2019 (r=0.75). Tieto korelácie ukazujú, že hoci majú tieto testy iný vzhľad a profil respondentov, odhaľujú podobné trendy v národnej znalosti angličtiny. Ide o štandardizovaný, objektívne bodovaný test určený na klasifikáciu jazykových schopností testovaných do jednej zo šiestich úrovní, stanovených Spoločným európskym referenčným rámcom (CEFR). EF SET je dostupný pre ktoréhokoľvek užívateľa internetu zadarmo. Viac informácií o výskume a vývoji testu EF SET nájdete na www.efset.org/about/.

Účastníci testu

Hoci je vzorka testujúcich pre EF EPI zaujatá voči respondentom, ktorí majú záujem o štúdium jazyka a mladým dospelým, vzorka je vyvážená medzi mužmi a ženami a reprezentuje dospelých študentov jazyka širokého vekového spektra..

 • Respondentky tvorili 41% z celkovej vzorky.
 • Priemerný vek respondentov, ktorí uviedli svoj vek, bol 25 rokov.
 • 87% z týchto respondentov malo pod 35 rokov a 97% malo menej ako 60.
 • Priemerný vek respondentov mužského pohlavia bol 26, len o niečo málo vyšší ako ženského pohlavia, ktorý bol 25.

Do indexu boli zahrnuté len tie mestá a krajiny, ktoré mali minimálne 400 respondentov, ale vo väčšine prípadov bol počet testujúcich oveľa vyšší.

Odchýlky vo vzorke

Populácia respondentov zastúpená v tomto indexe je vybraná samostatne a nie je zaručené, že bude reprezentatívna. Na tomto teste sa zúčastnia iba takí respondenti, ktorí sa chcú učiť angličtinu alebo chcú vedieť svoju znalosť jazyka. Kvôli tomu môže byť skóre vyššie alebo nižšie, než keby sa testovala populácia náhodne. Výsledky sú však čisto len na osobné účely, a preto nemajú respondenti motiváciu podvádzať či umelo navyšovať svoje skóre.

EF SET je online a zadarmo, takže si ho môže spraviť ktokoľvek, kto má prístup na internet. Takmer všetci účastníci testu sú pracujúci dospelí alebo mladí dospelí, ktorí končia svoje štúdium. Ľudia bez prístupu na internet by boli automaticky vylúčení. Stránka EF SET je plne prispôsobivá a 35% účastníkov robí test na mobilnom zariadení. V častiach sveta, kde je používanie internetu nízke by sme neočakávali silný vplyv online formátu. To by malo tendenciu skresľovať vzorku, kedže by sa vylúčili chudobní a menej vzdelaní ľudia. Napriek tomu sa online testy s voľným prístupom ukázali ako účinné pri zhromažďovaní veľkého množstva dát o celom rade ukazovateľov a veríme, že poskytujú cenné informácie o globálnych úrovniach znalostí angličtiny.

Výpočet skóre

Na výpočet skóre EPI sme použili váhové komponenty, ktoré zahrňujú EF SET a EF EPI z predošlých dvoch rokov. Zahrnutím predchádzajúcich indexov pomáaha medziročne stabilizovať skóre, ale účastníci testov z predchádzajúcich rokov sa nezapočítavajú do celkového počtu účastníkov testov pre aktuálny rok. Regionálne priemery sú vážené podľa počtu obyvateľov.

Na základe bodov priraďujeme krajiny, regióny a mestá do skupín podľa znalostí angličtiny. To umožňuje rozpoznať podobnosti vrámci rovnakej úrovne angličtiny a porovnať ich medzi sebou a vrámci regiónov.

CEFR‎‎‎         EF EPI Score         EF EPI Band
C2 700-800 Veľmi vysoká
C1 600-699 Veľmi vysoká
B2 550-599 Vysoká
500-549 Priemerná
B1 450-499 Nízka
400-449 Veľmi nízka
A2 300-399 Veľmi nízka
A1 200-299 Veľmi nízka
Pre-A1 1-199 Veľmi nízka
 • Veľmi vysoké pásmo úrovne znalosti korešponduje s levelom C1 podľa CEFR.
 • Pásma vysokej a strednej úrovne zodpovedajú úrovni B2 podľa CEFR, pričom každé EF EPI pásmo zodpovedá polovici úrovne CEFR.
 • Pásmo nízkej úrovne znalosti zodpovedá hornej polovici CEFR úrovne B1.
 • Veľmi nízke pásmo úrovne znalosti zodpovedá dolnej polovici CEFR úrovne B1 a A2.
Iné zdroje údajov

Cieľom EF EPI nie je súťažiť alebo protirečiť s výsledkami národných testov, údajmi z prieskumov alebo akýmkoľvek iným súborom údajov. Namiesto toho sa tieto údaje navzájom dopĺňajú. Niektoré sú podrobné, ale ich rozsah je obmedzený na jednu vekovú skupinu, krajinu, región alebo profil účastníka testu. EF EPI má široký záber, skúma dospelých v produktívnom veku na celom svete pomocou spoločnej metódy hodnotenia. Neexistuje žiadny iný súbor údajov porovnateľnej veľkosti a rozsahu a napriek jeho obmedzeniam spolu s mnohými politikmi, vedcami a analytikmi veríme, že ide o cenný referenčný bod v globálnej konverzácii o vzdelávaní angličtiny.

EF EPI sa vytvára prostredníctvom odlišného procesu, než ktorý využívajú organizácie ako Euromonitor a Gallup, alebo OECD prieskumy zručností ako PISA a PIAAC. Tieto štúdie vyberajú účastníkov podľa veku, pohlavia, vzdelania, príjmu a ďalších faktorov. Ich prieskumné panely bývajú malé, len s niekoľkými tisícami účastníkov. Pretože boli zostavené pomocou komplexných metód získavania vzoriek, považujú sa za reprezentatívne pre celú populáciu. Žiaľ, takýto prieskum znalostí angličtiny sa na medzinárodnej úrovni nikdy neuskutočnil.

Ďalší zdroj údajov o znalosti angličtiny pochádza z národných vzdelávacích systémov. Mnohé školy testujú znalosti angličtiny každého stredoškolského alebo vysokoškolského študenta pomocou štandardizovaného národného hodnotenia. Výsledky môžu, ale nemusia byť zverejnené, ale pedagógovia a vládni úradníci používajú údaje na posúdenie účinnosti reformy vzdelávania a na určenie oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť. Bohužiaľ, tieto národné hodnotenia nie sú navzájom porovnateľné, keďže sú dobrým ukazovateľom znalosti angličtiny len medzi stredoškolákmi v jednej časti sveta, ale nie dospelých. Nemožno ich použiť na medzinárodné porovnanie a ani nám nepovedia veľa o úrovni znalosti angličtiny dospelých.

EF Education First

EF Education First (www.ef.com) je v súčasnosti najväčšia vzdelávacia inštitúcia na svete, ktorá poskytuje personalizované jazykové kurzy, ktoré pomáhajú študentom učiť sa jazyk rýchlejšie a ponoriť sa do novej kultúry. Spoločnosť EF bola založená v roku 1965 a jej poslaním je otvárať svet prostredníctvom vzdelávania.

Úrovne znalosti EF EPI

EF English Proficiency index zaraďuje skúmané krajiny a územia do piatich úrovní znalosti, od veľmi vysokej až po veľmi nízku. Úrovne uľahčujú identifikáciu krajín a regiónov s podobnou úrovňou zručností a porovnanie medzi regiónmi a v rámci nich.

V tabuľke nižšie uvádzame príklady úloh, ktoré by jednotlivec mohol splniť na každom stupni spôsobilosti. Výber úloh nemá byť vyčerpávajúci, ale je to užitočný odkaz na pochopenie toho, ako zručnosti napredujú v rámci jednotlivých skupín.

Je dôležité mať na pamäti, že pásmo znalosti iba označuje úroveň „priemerného“ človeka. EF EPI sa snaží porovnávať krajiny a územia, čo si vyžaduje prehliadanie jednotlivých silných a slabých stránok.

Veľmi vysoká znalosť

EF EPI skóre 600+

 • V sociálnych situáciách používte jemný a vhodný jazyk
 • Čítate pokročilé texty s ľahkosťou
 • Viete vyjednať zmluvu s rodeným anglicky hovoriacim

Vysoká znalosť

EF EPI skóre 550 - 599

 • Viete urobiť v práci prezentáciu
 • Rozumiete programom v TV
 • Viete si prečítať noviny

Priemerná znalosť

EF EPI skóre 500 - 549

 • Účastníte sa na meetingoch vo svojom odbore
 • Rozumiete textom pesničiek
 • Píšete profesionálne e-maily na známe témy

Nízka znalosť

EF EPI skóre 450 - 499

 • Viete sa pohybovať v anglicky hovoriacej krajine ako turista
 • Zapájate sa do rozhovorov s kolegami
 • Rozumiete jednoduchým e-mailom od kolegov

Veľmi nízka znalosť

EF EPI skóre < 450

 • Viete sa jednoducho predstaviť(meno, vek, krajina pôvodu))
 • Chápete jednoduchým znakom
 • Viete dať základné pokyny návštevníkovi zo zahraničia

'EF EPI - najčastejšie kladené otázky

'Čo je EF EPI?
EF English Proficiency Index (EF EPI) je svetovo najväčší rebríček krajín/regiónov podľa znalosti angličtiny dospelých. Vydáva sa každoročne a je dôležitým medzinárodným štandardom pre znalosť angličtiny dospelých. Reporty EF EPI identifikujú najčastejšie nástrahy a zdôrazňujú najefektívnejšie stratégie pre zlepšenie znalostí anglického jazyka.
Aká je metodológia indexu?

EF EPI počíta priemernú úroveň angličtiny dospelých v krajine/regióne pomocou troch rôznych verzií EF SETU. Dve verzie sú k dispozícii pre každého používateľa internetu zadarmo. Tretia je online rozraďovací test, ktorý používa EF pre zaradenie študentov do skupín počas jazykových kurzov.

Aby bolo možné vypočítať skóre krajiny EF EPI, každý výsledok testu bol normalizovaný aby sa získalo percento správnych odpovedí pre daný test. Všetky výsledky pre krajinu/región sa potom spriemerovali v rámci troch testov, pričom každý test mal rovnakú váhu. Regionálne a globálne priemery boli vážené počtom obyvateľov každej krajiny/regiónu v rámci každého regiónu.

Kto sú účastníci testu?
Tohtoročné EF EPI zahŕňa dospelých účastníkov testu, ktorí majú 18 a viac rokov a sú zo 111 krajín a regiónov. Priemerný vek tejto globálnej vzorky je 25 rokov a pohlavia sú v rovnováhe. Viac ako 90% účastníkov nie sú EF študentmi.
Sú vzorky EF EPI reprezentatívne?

Uvedomujeme si, že vzorka účastníkov testu zastúpená v tomto indexe sa vybrala sama a nie je zaručené, že bude reprezentatívna pre krajinu/región ako celok. Na testoch sa zúčastnia len ľudia, ktorí sa chcú naučiť angličtinu alebo sú zvedaví na svoju znalosť jazyka. To by mohlo skresliť výsledok buď nahor alebo nadol ako tie od bežnej populácie.

Navyše, keďže testy prebiehajú online, ľudia bez prístupu na internet alebo bez možnosti vyplniť test online sú automaticky vylúčení. V krajinách, kde je používanie internetu nízke, očakávame tento vplyv najsilnejší.

Prečo moja krajina/región neboli zahrnuté?
Podarilo sa nám zahrnúť len krajiny/regióny s minimálnym počtom 400 účastníkov testu. Bohužiaľ, mnoho krajín/regiónov sveta toto kritérium nesplnilo a neboli do výsledkov zahrnuté. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním sme do tejto správy niekoľko krajín/regiónov pridali a veríme, že budeme pokračovať v rozširovaní pokrytia EF EPI, aby naše zistenia globálnej úrovne angličtiny boli čo najkomplexnejšie.
Môžem mať nespracované EF EPI dáta
Máme obrovský záujem spolupracovať a podporvať výskum tretích strán, k čomu, ako dúfame, môže EF EPI prispieť. Ak by ste zvažovali spoluprácu, prosím. kontaktujte nás. However, please note that we have not prepared the source data in such a way that can be shared outside the organization at this time.Upozorňujeme však, že v súčasnosti sme zdrojové údaje nepripravili tak, aby ich bolo možné zdieľať mimo organizácie.
Citovanie EF EPI reportu
EF EPI by mal byť citovaný ako „EF English Proficiency index“ v prvej zmienke a „EF EPI“ ďalej. Index vydala spoločnosť „EF Education First“, ďalej len „EF“.

Otestujte si svoju angličtinu zdarma teraz

Urobte si EF štandardizovaný test z angličtiny (EFSET) a získajte presné hodnotenie svojej úrovne angličtiny z pohodlia domova